ÀREA SOCIO - LABORAL

· Assessorament global laboral i social.

· Altes i baixes d’empreses a la Seguretat Social.

· Tramitació de les diferents modalitats de contractes laborals, amb   seguiment dels mateixos.

· Altes i baixes de treballadors.

· Confecció de nòmines i de documents de cotització a la Seguretat social.

· Seguiment i confecció de la liquidació de retencions de l’I.R.P.F.

· Assistència i representació en el actes de conciliació laboral i Jutjats   Socials.

· Sol.licitut i tramitació de tota mena de prestacions de la Seguretat Social:   jubilació, invalidessa, viudetat, orfandat, etc., incloent-hi el càlcul previ de la   base reguladora, així com, si s’escau, la interposició de reclamació previa   contra la resolució denegatoria d’aquestes prestacions i de demanda davant   el Jutjat Social.

· Sol.licitut de prestacions no contributives, tant de jubilació com   d’invalidessa.

· Tramitació de sol.licituts de permisos de residència i de treball per a   extrangers i de visats per reagrupació familiar.

· En general, qualssevols altres serveis relacionats amb aquesta àrea.