ÀREA FISCAL

· Assessorament global tributari-fiscal, amb informació puntual de tots els   canvis normatius en la materia que puguin afectar a cada client.

· Elaboració i tramitació de declaracions i autoliquidacions de tots els tributs i   impostos: Societats, I.R.P.F., Patrimoni, I.V.A., etc.

· Assistència i representació davant la Inspecció de Tributs, amb impugnació   de les actes, inclús en via jurisdiccional.

· Altes i baixes empresarials.

· En general, qualsevols altres serveis relacionats amb aquesta àrea